eddz

 

SZCZECIN
1–21 września
KONKURS CZYTELNICZY „CZY WIESZ, SKĄD POCHODZI TEN CYTAT?”
Organizatorzy zapraszają do podjęcia wyzwania i rozpoznania dzieł, z których pochodzą
cytaty znajdujące się na karcie konkursowej. Dla ułatwienia karta zawiera także listę książek, wśród
których wymienione są wszystkie zawierające konkursowe cytaty, a w Czytelni PomorzoznawczejKsiążnicy Pomorskiej w Szczecinie w razie kłopotów z połączeniem cytatów z właściwymi tytułami można będzie zapoznać się z treścią tych książek. Książki o Pomorzu i pisane przez Pomorzan przez cały czas trwania konkursu będą wyłożone na specjalnej pó
łce. Karty konkursowe będą dostępne w wersji papierowej w Czytelni Pomorzoznawczej i Biurze Dokumentacji Zabytków oraz w wersji cyfrowej na stronach internetowych obu instytucji.
Organizator: Książnica Pomorska w Szczecinie
,
www.ksiaznica.szczecin.pl
Koordynator: Beata Niemaszyk
Kontakt: tel. 91
48
19
215
1
30 września 2015
„OCALONA FOTOGRAFIA
UTRACONE IMIĘ”
Miejsce: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Historii Szczecina, Ratusz Staromiejski, ul. Księcia
Mściwoja II 8
Muzeum Narodowe w Szczecinie Muzeum Historii Szczecina przez cały wrzesień będzie prezentować
część swojego archiwalnego zasobu fotograficznego, który został przekazany bez pełnych opisów
i stąd też nie jest on do końca „odkryty”. W przypad
ku części z nich posiadane są informacje na temat
czasu i miejsca ich wykonania, brak natomiast wiedzy na temat osób, które one przedstawiają.
Prezentacja owych zdjęć ma na celu rozpoznanie anonimowych postaci, które się na nich znajdują
i tym samym ocale
nie od zapomnienia pamięci o nich i ich historii.
Muzeum zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc w rozpoznaniu osób z prezentowanych fotografii.
Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie;
www.muzeum.szczecin.pl
Koordynator: Anna Lew
Machniak
Kontakt: tel. 91
43
15
258;
e
mail
:

Grupa ludzi na zdewastowanym pojeździe w Lasku Arkońskim, 1946. Ze zbiorów M
NS
Sobota, 5 września
WYJAZD NA IN
AUGURACJĘ WOJEWÓDZKĄ
EDD
W CEDYNI
Miejsce zbiórki: ul. Farna, przy PZU
Godz.: 9.00
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy w dniach 24
28 sierpnia w godz. 9.00
11.00 pod numerem tel.
508
193
730
Organizator: Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Koordynator:
Anna Bartczak
Kontakt: tel. 508
193
730
Wtorek, 8 września

Podsadeckiego, a także dokumenty i fotografie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie,
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Archiwum Państwoweg
o w Szczecinie.
Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie
,
www.muzeum.szczecin.pl
Koordynator: Anna Bartczak
Kontakt: tel. 508
193
730
Środa, 16 września
WYKŁAD Z PREZENTACJĄ
CIVITAS ET URBS STETINUM
. KARTY
Z DZIEJÓW PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI
MIASTA
Prowadzący: dr Anna B. Kowalska, Dział Archeologii M
uzeum
N
arodowego
w Szczecinie
Miejsce: Biuro Dokumentacji Zabytków, ul.Teofila Starzyńskiego 3
4, II p.
Godz.: 17.00
Znana już uczestnikom EDD dr Anna Kowalska opowie ty
m razem o
dziedzictwie archeologicznym
szczecińskiego Podzamcza, tajemnicach życia j
ego mieszkańców przed wiekami, zachowanych
materialnych świadectwach ich kultury duchowej i prozy życia codziennego.
Organizat
orzy: Biuro Dok
umentacji Zabytków w Szczecini
e,
www.bdz.szczecin.pl
;
Muzeum Narodowe
w Szczecinie
,
www.muzeum.szczecin.pl
Koordynator: Anna Bartczak
Kontakt: tel. 508
193
730
Czwartek, 17 września
„BYLI WŚRÓD N
AS”
OPOWIEŚĆ O ZNANYCH SZCZECIŃSKICH ŻYDACH I MIEJSC
ACH
ICH SPOCZYNKU
Miejsce: Kwatera Żydowska na Cmentarzu Centralnym
Zbiórka: III brama
Cmentarza Centralnego
Godz.: 16.00
Organizator: Szczeciński Oddział Towarzystwa Społeczno
Kulturalnego Żydów w Pol
sce
Koordynator: Róża Król
Kontakt: tel. 91
422
06
74;
e
mail:
Sobota, 19 września
STARA RZEŹNIA
DZIEŃ OTWARTEGO ZABYTKU
Miejsce zbiórki: przy namiocie Opery, Łasztownia
Godz. zbiórki: 12.00
Prowadzący: Jan Dębski, prezes Fund
acji Moja Łasztownia
W programie m.in. zapoznanie z historią wyspy Łasztownia podczas spaceru, zwiedzanie
odrestaurowanego budynku Starej Rzeźni, filmy dokumentujące rewitalizację budynku i działania
Fundacji Moja Łasztownia i Centrum Kultury Euroregionu n
a terenie Starej Rzeźni
Liczba uczestników ograniczona. Zapisy
w dniach 31
sierpnia
8 września
w godzinach 8.00
14.00
pod numerem tel. 503
814
946
Organizator: CSL Internationale Spedition sp. z o.o.
,
www.csl.com.pl
Koordynator: Agnieszka Osiak

Kontakt: tel. 503
814
946
Niedziela, 20 września
ZWIEDZANIE DZIELNICY
WZGÓRZE ACKERMANNA (okolice ul. Ludwika Waryńskiego)
Prowadzący: Maciej Słomiń
ski
Miejsce zbiórki: przy dawnym Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Adama Micki
ewicza
69
Godz.: 10.00
Organi
zator:
Biuro Dokumentacji Zabytków
,
www.bdz.szczecin.pl
Koordynator: Maciej Słomiński
Kontakt: tel. 504
370
501
P
oniedziałek
piątek, 21
25 września
ZWIEDZANIE GMACHU ZACHODNIOPOMOR
SKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Godz.: 13.00
Czas trwania: 2 godziny
Podczas wycieczki z przewodnikiem zwiedzający zobaczą widok z Wieży Meteorologicznej oraz wejdą
do wnętrza tajemniczej Sali Maszkaronów. Grupy zejdą także do podziemi budynku, w których
znaj
dują się m.in. schrony z czasów zimnej wojny. Przejdą również niedawno poszerzoną trasą
wycieczkową, by zobaczyć efekty zakończonej rewitalizacji budynku.
Każdego dnia budynek może odwiedzić 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy w dniu 17 wrześni
a w godzinach 7.30
15.30 pod numerem tel. 91
43
03
579
Przy zapisach należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu każdej zgłaszanej osoby. Osoby
niepełnoletnie mogą zwiedzać urząd wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
Zaproszenie do
odwiedzin urzędu jest skierowane do osób indywidualnych lub małych grup (do 8
osób).
Organizator: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
,
www.szczecin.gov.pl
Kontakt: tel. 91
43
03
579
Wtorek,
22
września
WYKŁAD
I PREZENTACJA „OD NOWINY DO GAZETY. HISTORIA CZASOPIŚMIENNICTWA W PIGUŁCE”
Prowadząca: Izabela Strzelecka
Miejsce: Książnica Pomorska w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16, czytelnia Pracowni Pomorzoznawczej,
wejście od ul. Dworcowej
Godz.: 16.00
Organizator:
Książnica Pomorska w Szczecinie
,
www.ksiaznica.szczecin.pl
Koordynator: Izabela Strzelecka
Kontakt: 91
48
19
210
Piątek, 25 września
UROCZYSTE ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE HISTO
RYCZNO
LITERACKIM DLA MŁODZIEŻY „DZIEDZICTWO UTRACONE.DZIEDZICTWO OCALONE” oraz WRĘCZENIE
NAGRÓD W KONKURSIE LITERACKIM „CZY ZNASZ TEN CYTAT”

Miejsce: Książnica Pomorska w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16, czytelnia Pracowni Pomorzoznawczej,
wejście od ul. D
worcowej
Godz.: 12.00
Organizatorzy: Książnica Pomorska w Szczecinie
,
www.ksiaznica.pl
;
Biuro Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie
,
www.bdz.szczecin.pl
Koordynator: Beata Ni
emaszyk
Kontakt: tel. 91
48
19
215
Sobota, 26 września
ZWIEDZANIE GMACHU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
Miejsce: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47
Godz.: 10.00
Zakończone w ostatnich miesiącach kompleksowe prace remontowo
konserwatorskie gmachu
przykładem właściwego utrzymania zabytkowego obiektu i jego walorów. Dzięki przeprowadzonym
pracom zadbano nie tylko o stan techniczny gmachu ale również przywrócono mu dawny wygląd
i charakter, odsłonięto elementy historycznego wystroju wnętrz.
W tr
akcie planowanego zwiedzania obiektu będzie można poznać historię gmachu oraz zobaczyć
efekty przeprowadzonych prac, szczególnie holu wejścia głównego, Sali tradycji na I piętrze,
dziedzińca głównego.
Liczba uczestników ograniczona. Obowiązują zapisy w dni
ach 14
18 września w godzinach 9.00
11.00 pod numerem tel. 508
193
730
Organizatorzy: Małgorzata Jakóbik, Elwira Wolender
Koordynator: Anna Bartczak
Kontakt: tel. 508
193
730
Sobota, 26 września
ZWIEDZANIE CMENTARZA CENTRALNEGO
Oprowadzający: Maria Micha
lak, kierownik Wydz. Usług Cmentarnych ZUK w Szczecinie, dr Michał
Paziewski, historyk, Maciej Słomiński, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Cmentarza Centralnego,
historyk sztuki
Miejsce zbiórki: II brama C
mentar
za Centralnego
Godz.: 11.00
Stowarzyszenie na R
zecz Cmentarza Centralnego zaprasza na spacer zupełnie nową trasą, na której
znajdą się m.in. dawny cmentarz wojskowy z Krzyżem Żelaznym, kwater
a
jeńców belgijskich i polskich
oraz grob
y
poległych podczas dramatycznych wydarzeń Grudnia 1970
, a także
figu
ra św. Jerzego,
odrestaurowany kilka lat temu pomnik żołnierzy poległych w I wojnie światowej.
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Cmentarza Centalnego
Koordynator: Maciej Słomiński
Kontakt: tel. 504
370
501
Sobota, 26 września
WYKŁAD „RZEMIOSŁA DAWNE I
NAJDAWNIE
J
SZE” POŁĄCZONY ZE ZWIEDZANIEM WYSTAWY
„MISTRZOWIE RZEMIOSŁA”

Prowadzący: dr Andrzej Wojciech Feliński
Miejsce: Muzeum Techniki i Komunikacji
Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A
Godz.: 16.30
Zajezdnia Sztuki zaprasza na wykład
o ginących zawodach i rzemieślnikach, których coraz trudniej
spotkać. Wykład będzie towarzyszył otwartej niedawno w Muzeum wystawie portretów mistrzów
rzemieślniczych działających na terenie Szczecina, wzbogaconej o eksponaty ze zbiorów Muzeum
m.in. war
sztat szewski z pełnym wyposażeniem, narzędzia kowalskie.
Organizator: Muzeum Techniki i Komunikacji
Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
,
www.muzeumtechniki.eu
Koordynator: Andrzej Wojciech Feliński
Kontakt:
tel.
9
1
45
99
201
Wtorek, 29
września
WYKŁAD Z PREZENTACJĄ „SZKOŁA BEZ KARNOŚCI JEST JAK MŁYN BEZ WODY… XIX
WIECZNE SZKOŁY
WIEJSKIE NA POMORZU”
Prowadząca: Sylwia Wesołowska
Miejsce: Książnica Pomorska w Szczecinie,
ul. Podgórna 15/16,
czytelnia Pracowni Pomo
rzoznawczej
,
wejście od ul. Dworcowej
Godz.: 16.00
Organizator: Książnica Pomorska w Szczecinie
,
www.ksiaznica.szczecin.pl
Koordynator: Sylwia Wesołowska
Kontakt: tel. 91
48
19
215
Środa, 30 września
WYKŁA
D Z PREZENTACJĄ
„KRÓTKI PORADNIK WŁAŚCICIELA OBIEKTÓW
SZTUKI
Prowadzący: Przemysław Manna, Główny Konserwator Muzeum Narodowego
w Szczecinie
w Szczecinie
Miejsce: Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 3
Godz.: 17.00
Organizator
: Muzeum Narodowe w Szczecinie;
www.muzeum.szczecin.pl
Koordynator: Anna Bartczak
Kontakt: tel. 508
193
730
SZCZECINEK
Czwartek, 1
0 września
OTWARCIE WYSTA
WY MALARSKIEJ MICHAŁA TRÄGERA „
OBRAZY”
Miejsce: Muzeum
Regionalne w Szczecinku
Godz. 17:00
Organizator: Muzeum Regionalne w Szczecinku
Koordynator: Jadwiga Kowalczyk
Kontowska
Kontakt: tel. 94
37
409
77 wew. 26

Sobota, 12 września
OTWARCIE WYSTAWY „
LUDZKIE LOSY I NASZA PAMIĘĆ
O TRADYCJACH WOJSKOWYCH I SŁU
ŻBIE
W OBRONIE KRAJU NA PODSTAWIE WYBRANYCH MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
PRZECHOWYWANYCH W ZASOBIE ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KOSZALINIE, ODDZIAŁ
W SZCZECINKU”
Miejsce: Muzeum Regionalne w Szczecinku, ul. Szkolna 1
Godz.: 14.
00
WYKŁAD Z PREZENTACJĄ MULTIMEDIALNĄ
NA TEMAT WYSTAWY
Prowadząca: Katarzyna Lisiecka, archiwista
Bezpłatne zwiedzanie wystawy będzie możliwe w Muzeum Regionalnym do 17 września.
Organizator: Archiwum Państwowe w Koszalinie, Oddział w Szczecinku
,
www.koszalin.ap.gov.pl
Koordynator: Katarzyna Lisiecka
Kontakt: tel. 94
37
40
363
;
e
mail:
Gen. brygady Janusz Zarzycki oddaje hołd zamordowanym żołnierzom w P
odgajach, 30 czerwca 1957, ze
zbiorów Archiwum Państwowego w Koszalinie Oddział w Szczecinku
Sobota, 19 września
OTWARCIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ „ŻYCIE CODZIENNE MIESZKAŃCÓW TUROWA”
oraz
WYKŁAD
MACIEJA TURKOWSKIEGO „PRZEDWOJENNE TUROWO”
Miejsce: Muzeum
Regionalne w Szczecinku
Godz. 14:00
Wystawa fotografii z kroniki rodziny Below oraz ze zbiorów prywatnych Rodziny Jakimczyk, Zespołu
Szkół w Turowie oraz innych mieszkańców gminy.

Wystawie towarzyszy album „Turowo w fotografii” wydany przy współpracy z G
miną Wiejską
Szczecinek
Organizatorzy: Gmina Wiejska Szczecinek, Muzeum Regionalne w Szczecinku
, Gminne Towarzystwo
Historyczne (w organizacji)
Koordynator
zy:
Jadwiga Kowalczyk
Kontowska
Muzeum Regionalne w Szczecinku
, Maciej Turkowski
Gminne Towarzys
two Historyczne
Kontakt (muzeum): tel. 94
37
409
77 wew. 26
Sobota, 19 września
„PAMIĘĆ MIEJSCA”
OTWARCIE WYSTAWY PROJEKTÓW RZEŹBIARSKO
ARCHITEKTONICZNYCH DLA
SZCZECINKA połączone
z
WYKŁADEM MULTIMEDIALNYM AGNIESZKI SZABLIKOWSKIEJ
M
iejsce: Galeria „
Belbuk”, ul. 1 Maja 7
Godz.: 19:00
Organizator:
Urząd
Miast
a
Szczecinek
,
www.szczecinek.pl
;
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
,
www.sapik.pl
Koordynator: Łukasz Trusewicz
F
undacja „
Otwarta Strefa Kultury”
Kontakt:
tel. 94
712
83
02
2
1
września
30
października
PREZENTACJA WYSTAWY „
LUDZKIE LOSY I NASZA PAMIĘĆ
O TRADYCJACH WOJSKOWYCH I SŁUŻBIE
W OBRONIE KRAJU NA PODSTAWIE WYBRANYCH MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
PRZECHOWYWANYCH W
ZASOBIE ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KOSZALINIE, ODDZIAŁ
W SZCZECINKU”
Miejsce: Archiwum Państwowe w Koszalinie, Oddział w Szczecinku, ul. Parkowa 3
Wystawa dostępna w godzinach otwarcia archiwum
od
p
o
n
iedziałku do
p
iątku w godz
.
: 8.00
15.00
Organizator:
Archiwum Państwowe w Koszalinie, Oddział w Szczecinku
,
www.koszalin.ap.gov.pl
Koordynator:
Katarzyna Lisiecka
Kontakt: tel. 94
37
40
363,
e
mail:
szcz
Sobota, 26 września
POMORSKA WIEŚ DO 1945 ROKU
Miejsce: Muzeum Regionalne w Szczecinku
, ul. Szkolna 1
Godz. 14:00
W programie wystąpienia:
Fritz Mausolf z Hamburga
,
Krzysztof Zienkiewicz ze Szczecinka
Historia Drawienia
Kla
us Wentdlandt z Plön
Historia Dzik
o
w
a
do 1945 roku”
Organizatorzy: Gmina Wiejska Szczecinek, Muzeum Regionalne w Szczecinku
Koordynatorzy:
Jadwiga Kowalczyk
Kontowska, Maciej Turkowski
Kontakt:
muzeum
tel. 94
37
409
77 wew. 26

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: