Terminy naboru do szkół publicznych

Znane są już terminy dotyczące przyjęć do oddziałów klas pierwszych szkół publicznych. Rekrutacja do szkół podstawowych rozpoczyna się 2 marca; do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych – 11 maja. Szczegółowe informacje poniżej.



SZKOŁA PODSTAWOWA

od 2 marca 2015 r. do  31 marca 2015 r. – składanie  wniosków / zgłoszeń przez kandydatów (do nie więcej niż dwóch wybranych szkół podstawowych + szkoła podstawowa obwodowa)

20 kwietnia 2015 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły podstawowej

od 21 kwietnia 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r. – złożenie przez rodziców rezygnacji z nauki, niezłożenie rezygnacji oznacza wolę nauki w danej szkole

27 kwietnia 2015 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły podstawowej

GIMNAZJUM

od 11 maja 2015 r. do  27 maja 2015 r. do godziny 15.00 – składanie  wniosków / zgłoszeń przez kandydatów (do nie więcej niż trzech wybranych gimnazjów + gimnazjum obwodowe)

od 1 do 17 czerwca  2015 r. – przeprowadzenie sprawdzianów i  uzdolnień kierunkowych (szkoły i oddziały dwujęzyczne) lub prób sprawności fizycznej (szkoły i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego)

do 19  czerwca 2015 r. – ogłoszenie wyników  ww. sprawdzianów uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności fizycznej

do  30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 – złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem)

do 3 lipca 2015 r. do godz. 17.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej gimnazjum.

do 8 lipca 2015 r. do godz. 12.00 – kandydaci  umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach  sprawdzianu.

do 8 lipca 2015 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego gimnazjum.

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 – składanie wniosków przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych (do nie więcej niż trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych)

od 8 do 12 czerwca  2015 r. – przeprowadzenie sprawdzianów predyspozycji językowych/ uzdolnień kierunkowych (oddziały międzynarodowe, oddziały dwujęzyczne, szkoły dwujęzyczne) lub prób sprawności fizycznej (szkoły i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego)

do 17  czerwca 2015 r. – ogłoszenie wyników  ww. sprawdzianów i prób sprawności

od 19 do  24 czerwca 2015 r. – możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły

od 26 czerwca do  30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 – złożenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył oraz innych wymaganych dokumentów

do 3 lipca 2015 r. do godz. 15.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

do 8 lipca 2015r. do godz. 12.00 – kandydaci  umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

do 8 lipca 2015 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej

do 28 sierpnia 2015r. – dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami.

 

Źródło: materiały Urzędu Miasta Szczecina

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: